Обратная связь

Ваши вопросы:


Запознат/а съм с предоставената ми информация за личните данни, обработвани от „УКТАМ България“ ЕООД, съгласно Регламент ЕС 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета. Запознат/а съм с доброволния характер на предоставянето на данните и съм информиран, че истинността на данните е отговорност на лицето, което ги е попълнило. „УКТАМ България“ ЕООД е регистрирана като администратор на лични данни. Събраните лични данни се обработват за целите на конкретното запитване, проверка и отговор и за подобряване качеството на обслужване.


„ВАРНА 115“:

  • 9000, Болгария, Варна
  • бул. Восьмого Приморского полка №115
  • info@varna115.com

© „Варна 115“ - 2016